Dros £2.7 miliwn i Ynys Môn gan Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU

Dywedodd Virginia Crosbie, AS Ynys Môn, heddiw fod dros £2.7 miliwn gan Lywodraeth y DU i ariannu chwe chynllun ar Ynys Môn yn “rhagor o dystiolaeth bod y Prif Weinidog o ddifri ynghylch codi’r gwastad yn y wlad”.

Dyrannwyd y cyllid i’r ynys ar gyfer y chwe phrosiect a gyflwynwyd i’r Gronfa Adnewyddu Cymunedol ar ôl iddi gael statws blaenoriaeth a chafodd y cyngor £20,000 i weithio ar y ceisiadau.

At ei gilydd, mae £2,720,160 wedi cael ei roi i’r chwe chynllun.

“Rwyf wrth fy modd bod Ynys Môn wedi cael yr arian hwn a fydd yn newid bywydau ac yn cefnogi busnesau, pobl ifanc, gweithwyr gofal, ein treftadaeth, ein hamgylchedd ac yn datblygu cynhyrchu ynni newydd ar draws yr ynys,” meddai Virginia.

“Dyma ragor o dystiolaeth bod Llywodraeth y DU a’r Prif Weinidog o ddifri am godi’r gwastad yn y wlad a’u bod o ddifri am wyrdroi degawdau o danfuddsoddi yn Ynys Môn.

“Rwyf mor hapus bod gwaith caled y grwpiau hyn a swyddogion y cyngor wedi dwyn ffrwyth. Fe wnes i weithio gyda’r cyngor, cefnogi pob cais yn llwyr a’i gwneud yn amlwg i’r gweinidogion dan sylw fy mod arnaf eisiau gweld Ynys Môn yn llwyddo gyda’r gronfa hon.

“Mae’n ymddangos bod dymuniad pawb wedi cael ei wireddu heddiw ac rwy’n edrych ymlaen at ymweld â’r prosiectau hyn yn y dyfodol i weld sut mae’r arian yn cael ei ddefnyddio.”

Mae cais Ynys Arloesedd M-SParc wedi cael £924,017 a bydd yn cefnogi cyfleoedd newydd ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg, gan gynnwys sgiliau digidol, deorfa sgiliau, bŵt-camps i fusnesau, datblygu menter yr ifanc, cymorth busnes digidol a sero net a chefnogi clwstwr ynni ar y môr.  Bydd hefyd yn creu o leiaf 14 o swyddi uniongyrchol newydd.

Mae Môn Ymlaen yn cael £372,666 ac mae’n gydweithrediad rhwng Gwasanaethau Ieuenctid Cyngor Sir Ynys Môn a Chymunedau yn Gyntaf Môn i weithio gyda phobl ifanc anodd eu cyrraedd i’w helpu i gael gwaith.

Mae Rhaglen Adnewyddu Adfywio Môn y cyngor ei hun wedi cael £591,600 ar gyfer rhaglen integredig o dreialon a chynlluniau peilot arloesol i fanteisio i’r eithaf ar asedau diwylliannol, ieithyddol a choetir, er mwyn gwella’r economi a’r gymuned.

Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru wedi cael £96,900 ar gyfer Astudiaeth Ddichonoldeb ar gyfer System Ynni Lleol Clyfar aml-fector i Ynys Môn. Bydd yr astudiaeth yn canolbwyntio ar gynhyrchu ynni datganoledig er mwyn cyflawni ymrwymiadau Sero Net.

Bydd £517,915 arall yn darparu Addysg Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 4 o ansawdd uchel yng Ngogledd Cymru drwy Grŵp Llandrillo Menai a fydd yn hyfforddi pobl yn y sector i lenwi bwlch sgiliau lleol a gwella eu cyfleoedd datblygu eu hunain.

Ac yn olaf, mae Cefnogi Busnesau Môn, dan arweiniad Cymunedau yn Gyntaf Môn, wedi cael £217,062 i gefnogi’r busnesau a’r entrepreneuriaid anoddaf eu cyrraedd nad ydynt fel arfer yn ymgysylltu â chymorth busnes newydd, datblygu busnes a chymorth twf ar ôl Covid-19.

For the latest news direct to your inbox, please sign up for my monthly e-newsletter

SHARE | LIKE | COMMENT

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp